Huur Voorwaarden 2020
PDF – 278,5 KB 591 downloads

Kampeerauto Verhuur voorwaarden

1. Bestuurder en rijbewijs.
De bestuurder moet ouder zijn dan 28 jaar en ten minste 5 jaar in het bezit zijn van rijbewijs B(E). Het
Rijbewijs moet geldig zijn gedurende de gehele huurperiode. Bij het afhalen van de kampeerauto moet
een geldig Rijbewijs EN geldig Paspoort of ID getoond worden. Tevens moet er een bewijs getoond
worden waaruit het huidig woon adres blijkt (dit kan bijvoorbeeld zijn , een recente brief van de
Belastingdienst of Gemeente). Buitenlanders dienen ook (ten minste 5 jaar) in het bezit te zijn van een
geldig internationaal rijbewijs. Alleen de met name genoemde persoon of de met name genoemde
gemachtigde persoon(en) mogen de kampeerauto besturen. Huurder is zelf aansprakelijk voor alle verkeers
overtredingen.


2. Huurperiode.
De huurperiode (in het hoogseizoen) begint op Zaterdagochtend ca. 10.00 uur en eindigt uiterlijk op
Vrijdagavond 19.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. De hiertussen gelegen tijd hebben wij hard
nodig om de kampeerauto zorgvuldig te kunnen inspecteren en te onderhouden. Bepaling van precieze
tijdstip van afhalen is echter wel aan de verhuurder voorbehouden. Meestal vindt hieromtrent vooraf
overleg met de huurder plaats. Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk na schriftelijke
bevestiging van de verhuurder. Is deze bevestiging niet verkregen, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke
dag, dat de kampeerauto later wordt ingeleverd een boete verschuldigd van € 250,- per dag of een gedeelte
van een dag. Deze boete komt bovenop de normaal geldende huurprijs, onverminderd de overige
verplichtingen van de huurder. Dit geldt niet, indien de huurder op deugdelijke wijze kan aantonen, dat de
overschrijding van de huurperiode het directe gevolg is van een technisch mankement aan de kampeerauto,
welke niet binnen een redelijke termijn te repareren is. Het niet tijdig terugbrengen van de kampeerauto
om welke reden dan ook, verhindert de volgende huurder om op tijd met vakantie te kunnen gaan. De
verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor kosten die zijn of worden gemaakt door de huurders, doordat
de kampeerauto door schade of ongeval niet beschikbaar is tijdens de huur van de daarop volgende
huurperiode. Wel restitueren wij de benadeelde dan de huursom voor de verloren dag(en).


3. Verzekering en eigen risico.
De verzekering van de kampeerauto dekt het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, tevens is het casco,
d.w.z. de kampeerauto zelf, verzekerd tegen schade incl. brand en diefstal. Wanneer de schade veroorzaakt
wordt omdat huurder onzorgvuldig of onverantwoord rijgedrag vertoond of de kampeerauto bestuurd
wordt door iemand die niet voldoet aan het gestelde onder nummer 1, is alle schade aan de kampeerauto
voor rekening van de huurder. Wanneer de schade veroorzaakt wordt, terwijl de bestuurder onder invloed
van alcohol en/of daarmee gelijk te stellen stoffen verkeerd, is eveneens alle schade aan de kampeerauto
voor rekening van de huurder. Bij schades, die het gevolg zijn van het verkeerd taxeren van, of het niet letten
op de doorrijhoogte, blijft de huurder aansprakelijk voor het volledige eigen risico. De kosten die direct
verband houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes,
gerechtskosten etc, komen altijd en volledig voor rekening van de huurder. De noodzakelijke kosten van
normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder. Schade aan de Motor,
Transmissie, Wielophanging e.d. ontstaan door nalatigheid van huurder komen volledig voor rekening van
de huurder. Schades dienen op het bijgeleverde Europese schadeformulier te worden vermeld. De
verzekering is geheel in de huurprijs inbegrepen. Een internationaal verzekeringsbewijs(groene kaart) is bij
de auto documenten aanwezig. De huurder draagt een eigen risico van € 1000,- en de eventuele
schade wordt verrekend met de waarborgsom. Onder schade wordt verstaan alle schade aan en in de
Camper veroorzaakt door bijvoorbeeld takken, hagel, stenen, paaltjes, aanrijdingen, enz…. En aan het gehele
interieur en inventaris. Huurder moet elk feit waaruit schade voortvloeit en / of wat de verzekeraar en
verhuurder mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan de verhuurder melden. Alle overige schade die
tijdens de verhuur periode ontstaan en niet door verzekering van verhuurder gedekt wordt, komt voor
rekening van verhuurder.

 

4. Boeking en annulering.
De definitieve boeking vindt plaats door ondertekening van de huurovereenkomst en na ontvangst van de
helft van de huursom. De restant huursom en de waarborgsom dient uiterlijk 3 weken voor het afhalen van
de kampeerauto door ons te zijn ontvangen. De huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te
annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd.
- 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.
- 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor
aanvangsdatum van de huur- periode.
- 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor
aanvangsdatum van de huurperiode
- 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum
van de huurperiode
- 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

Als de huurder een reeds gemaakte Reservering wil verplaatsen naar een andere periode zal verhuurder hier aan meewerken
voor zover dit mogelijk is binnen de reeds bestaande reserveringen van andere klanten.
Hiervoor zal huurder dan € 50,00 administratie kosten in rekening brengen.
Het verplaatsen is alleen mogelijk in hetzelfde kalender jaar als waar de Reservering betrekking op heeft.
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de huurder,
heeft de verhuurder het recht de kampeerauto aan een ander te verhuren, zonder dat daartoe voor de verhuurder de verplichting
ontstaat reeds ontvangen gelden te restitueren.

Indien gewenst kunt u een Borg / Eigen Risico verzekering of een Annulering en/of Reis-verzekering
afsluiten. Dit kan o.a. eenvoudig via onderstaande link’s.


Borg / Eigen Risico verzekering:
https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/eigen-risico-verzekering-autohuur 
Reisverzekering:
https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/onze-reisverzekeringen
Annulerings-verzekering:
https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/kortlopende-annuleringsverzekering

 

5. Pech en of defecten onderweg.
De kampeerauto wordt in goede staat en onderhoud aan u afgeleverd. Desondanks kunnen er zich tijdens
de reis altijd technische of mechanisch defecten voordoen of ontstaan. De verhuurder kan hiervoor nimmer
aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden. Verhuurder heeft voor zijn campers
voertuig hulp buitenland en (indien noodzakelijk en beschikbaar) vervangend vervoer wel verzekerd.
Eventuele overige kosten waaronder reis of verblijf kosten bij een pech geval komen volledig voor rekening
van de huurder of diens reis verzekering. Ook teruggave van (een deel) van de huurprijs is hiervan
uitgesloten. Lichte schades worden bij terugkomst door ons hersteld. Reparaties mag u alleen na overleg
met verhuurder laten uitvoeren. Wij zijn hiervoor dagelijks telefonisch bereikbaar. Motorische defecten
dient u bij de dichtstbijzijnde erkende dealer te laten herstellen. Reparatiekosten worden u pas dan en na
het overleggen van de gespecificeerde nota’s (op naam van campers4rent.nl) met betalingsbewijs van de
vervangen onderdelen terug betaald. Door de huurder op eigen initiatief, “zonder toestemming van de
verhuurder”, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de
verhuurder vergoed. Om tijdens pech of calamiteiten de juiste locatie van het voertuig te kunnen bepalen is
deze camper uitgerust met een gps tracker. In geval van nood moet men altijd meteen contact met de
verhuurder opnemen. Niet noodzakelijke kosten en het lek rijden van banden, defecte ramen, deuren of
luiken zijn altijd volledig voor rekening van de huurder. Bij zware schades of defecten waarbij de
kampeerauto niet meer berijdbaar is, dient u onmiddellijk de verhuurder in te lichten. Verhuurder geeft in
dergelijke situaties altijd uitsluitsel over de te nemen stappen, om de kampeerauto weer op de thuisbasis te
krijgen.


6. De vrije kilometer.
Het aantal vrije kilometers bedraagt 1.400 km per week (200 Km per dag) .
Daarboven rekenen wij een toeslag van € 0,20 (voor Camper 3 & 4) of € 0,25 (voor Camper 2 & 6) per gereden
kilometer.


7. Onderhoud en Reparatie.
Voor uw vertrek heeft de kampeerauto een inspectie- en onderhoudsbeurt gehad. Huurder is verplicht om
regelmatig, dat wil zeggen na ca. elke 1000 kilometer, waterpeil, oliepeil en bandenspanning te controleren.
Bij vertrek zijn water (schoon) en gastank volledig gevuld. De brandstoftank is volledig gevuld. Tijdens het
gebruik zijn brandstof, olie en defecte banden voor rekening van de huurder. Huurder dient de kampeerauto
weer in te leveren in dezelfde staat en op dezelfde plaats waar de kampeerauto hem/haar is geleverd. De
vuil watertank en toilet cassette dienen geleegd en schoon te zijn. U ontvangt van ons een auto die van
binnen en van buiten is gereinigd.
LET OP:
Voor Service, Reservering, Administratie en Schoonmaak kosten berekenen wij éénmalig € 150 per verhuur.
(Dit is voor het vullen van de Schoon-watertank, het gebruik van Gas en Chemisch toilet Vloeistof, Volledig casco Verzekering, de Administratie,
Documentatie ,enz…).
Wel verwachten we de Camper uiteraard in een nette staat retour.
De huurder mag en zal geen veranderingen in de kampeerauto aanbrengen en de kampeerauto niet aan
derden afstaan. Het is ten strengste verboden verdovende middelen die onder de Opiumwet vallen, in welk
land dan ook, te vervoeren in de camper. Huurder is volledig aansprakelijk voor verlies en/of inbeslagname
van het gehuurde en voor alle schade toegebracht aan de kampeerauto, voor zover de door de verhuurder
afgesloten verzekering hiervoor geen dekking bied.


Bij het ophalen verkeert de Camper in onderstaande staat:
  ● Volle Brandstoftank.
  ● Volle Gasflessen.
  ● Lege vuil Watertank(s).
  ● Volle Schoon Watertank.
  ● Lege + Schone Toilet Cassette.
  ● Van Binnen & van Buiten Schoon.


Bij het retourneren verwachten wij de Camper in onderstaande staat:
  ● Volle Brandstoftank.
  ● Gebruikte Gasflessen. (Gasflessen hoeven NIET bijgevuld te worden).
  ● Lege vuil Watertank(s).
  ● Volle Schoon Watertank. (tenzij anders overeen gekomen).
  ● Lege + Schone Toilet Cassette.
  ● Van Binnen & van Buiten netjes schoon.


Mocht dit niet of onvoldoende het geval zijn, dan is verhuurder gerechtigd om aanvullende kosten
aan de huurder in rekening te brengen en deze te verrekenen met de waarborgsom.
Dit zal dan op de waarborgsom worden ingehouden.
Bij het terugbrengen controleren we deze zaken, maar controleert u zelf ook of u al uw persoonlijke
bezittingen weer heeft meegenomen. Uiteraard controleren we of er geen schades zijn.


8. Waarborgsom.
De huurder zal een waarborgsom betalen van € 1000,- Verhuurder zal deze waarborgsom bij terug
levering van de kampeerauto maximaal na 6 weken (dit i.v.m. nog mogelijk te ontvangen boetes vanuit het
buitenland) terugbetalen, onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder schuldig is en nadat
verhuurder heeft kunnen vaststellen, dat de kampeerauto in goede staat is en nadat huurder al zijn
verplichtingen is nagekomen. Huurder is verplicht en gaat ermee akkoord dat alle overige boetes, taxes of
tolheffingen die later ontvangen worden ook volledig te vergoeden.


9. Welke landen mogen worden bezocht?
De kampeerauto is uitsluitend bestemd voor vakantie doeleinden. Alle landen, die op de groene kaart
vermeld staan, behalve landen in Afrika, mogen met de kampeerauto worden bezocht. Met deze
kampeerauto is het niet mogelijk om, zonder overleg vooraf, in of door zeer bergachtig gebied zoals bv, de
Alpen, Dolomieten of Pyreneeën te reizen. Algemeen geld dat hellingen boven de 12 % niet toegestaan zijn.


10. Vrijwaring verhuurder.
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder
aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van
gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittende gepleegde strafbare feiten. De kampeerauto is
uitdrukkelijk alleen bestemd voor recreatief gebruik. Indien hierop in enigerlei wijze wordt afgeweken, zijn
alle hieruit voortvloeiende kosten, boetes en/of in het uiterste geval inbeslagname van het voertuig, voor
rekening en risico van de huurder.


11. Huisdieren en roken.
Het meenemen van huisdieren is behoudens schriftelijke toestemming door de verhuurder verboden.
Tevens is het niet toegestaan in de camper te roken. Mocht dit alles wel geschieden, dan zullen
alle hieruit voortvloeiende kosten aan de verhuurder in rekening gebracht worden.


12. Toebehoren.
De kampeerauto is standaard uitgerust met een aantal accessoires, welke vermeld staan op een bijgevoegde
controle c.q. inventarislijst. De kosten van ontbrekende of kapotte uitrustingsgoederen worden bij de
huurder ingehouden op de waarborgsom. Bij de reisbescheiden dient u aan te treffen: kentekenbewijs,
groene kaart en een Europese schadeformulier.


13. Instructies.
Voor uw vertrek krijgt u van ons een gedetailleerde instructies over het juiste gebruik van de kampeerauto
en de werking van de toebehoren. Door te vertrekken geeft de huurder te kennen de kampeerauto in de
juiste staat in ontvangst te hebben genomen en zich voldoende op de hoogte te hebben gesteld van het
juiste gebruik ervan.


14. Contact met ons.
indien u tijdens uw reis vragen heeft of met problemen kampt zijn we dag en nacht bereikbaar op
onderstaande telefoonnummer.


15. Overeenkomst.
Tussen huurder en verhuurder ontstaat pas dan een rechtsgeldige overeenkomst, nadat huurder een door
verhuurder getekende huurovereenkomst heeft gekregen c.q. een mondelinge bevestiging heeft gekregen
indien de tijdsduur voor een schriftelijke onvoldoende is.