Kampeerauto Verhuur voorwaarden

1. Bestuurder en rijbewijs.
De bestuurder moet ouder zijn dan 28 jaar en ten minste 5 jaar in het bezit zijn van rijbewijs B(E). Het
Rijbewijs moet geldig zijn gedurende de gehele huurperiode.
Bij het afhalen van de kampeerauto
moet een geldig Rijbewijs EN geldig Paspoort of ID getoond worden. Tevens moet er een bewijs
getoond worden waaruit het huidig woon adres blijkt (dit kan zijn , een recente brief van de
Belastingdienst of Gemeente).
Buitenlanders dienen ook (ten minste 5 jaar) in het bezit te zijn van
een geldig internationaal rijbewijs. Alleen de met name genoemde persoon of de met name genoemde
gemachtigde persoon(en) mogen de kampeerauto besturen. Huurder is zelf aansprakelijk voor
verkeers overtredingen.


2. Huurperiode.
De huurperiode begint op Zaterdagochtend 10.00 uur en eindigt op Vrijdagmiddag 18.00 uur,
tenzij anders is overeengekomen.
De hiertussen gelegen tijd hebben wij hard nodig om de
kampeerauto zorgvuldig te kunnen inspecteren en te onderhouden. Bepaling van precieze tijdstip van
afhalen is echter wel aan de verhuurder voorbehouden. Meestal vindt hieromtrent vooraf overleg met
de huurder plaats. Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk na schriftelijke bevestiging van
de verhuurder. Is deze bevestiging niet verkregen, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag, dat de
kampeerauto later wordt ingeleverd een boete verschuldigd van € 250,- per dag of een gedeelte van
een dag. Deze boete komt bovenop de normaal geldende huurprijs, onverminderd de overige
verplichtingen van de huurder. Dit geldt niet, indien de huurder op deugdelijke wijze kan aantonen, dat
de overschrijding van de huurperiode het directe gevolg is van een technisch mankement aan de
kampeerauto, welke niet binnen een redelijke termijn te repareren is. Het niet tijdig terugbrengen van
de kampeerauto om welke reden dan ook, verhindert de volgende huurder om op tijd met vakantie te
kunnen gaan. De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor kosten die zijn of worden gemaakt door
de huurders, doordat de kampeerauto door schade of ongeval niet beschikbaar is tijdens de huur van
de daarop volgende huurperiode. Wij restitueren de benadeelde dan de huursom voor de verloren
dag(en). Gelukkig is er nog nooit een kampeerauto te laat binnengekomen.


3. Verzekering en eigen risico.
De verzekering van de kampeerauto dekt het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, tevens is het
casco, d.w.z. de kampeerauto zelf, verzekerd tegen schade incl. brand en diefstal. Wanneer de schade
veroorzaakt wordt, omdat de kampeerauto bestuurd wordt door iemand die niet voldoet aan het
gestelde onder nummer 1, is alle schade aan de kampeerauto voor rekening van de huurder. Wanneer
de schade veroorzaakt wordt, terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol en/of daarmee gelijk te
stellen stoffen verkeerd, is eveneens alle schade aan de kampeerauto voor rekening van de huurder. Bij
schades, die het gevolg zijn van het verkeerd taxeren van, of het niet letten op de doorrijhoogte, blijft
de huurder aansprakelijk voor het volledige eigen risico. De kosten die direct verband houden met het
gebruik van de camper o.a. brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten etc, komen
altijd en volledig voor rekening van de huurder.
De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de
verhuurder. Schades dienen op het bijgeleverde Europese schadeformulier te worden vermeld.
De verzekering is geheel in de huurprijs inbegrepen. Een internationaal verzekeringsbewijs
(groene kaart) is bij de auto documenten aanwezig.
De huurder draagt een eigen risico van
€ 1000,- en de eventuele schade wordt verrekend met de waarborgsom.
Onder schade wordt
verstaan alle schade aan en in de Camper veroorzaakt door bijvoorbeeld takken, hagel, stenen, paaltjes,
aanrijdingen, enz…. En aan het gehele interieur en inventaris. Huurder moet elk feit waaruit schade
voortvloeit en/ of wat de verzekeraar en verhuurder mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan de
verhuurder melden.


4. Boeking en Annulering.
De definitieve boeking vindt plaats door ondertekening van de huurovereenkomst en na ontvangst van
de helft van de huursom. De restant huursom en de waarborgsom dient uiterlijk 3 weken voor het
afhalen van de kampeerauto door ons te zijn ontvangen. De huurder dient schriftelijk, bij voorkeur
aangetekend, te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd.
- 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.
- 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor
aanvangsdatum van de huur- periode.
- 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor
aanvangsdatum van de huurperiode
- 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum
van de huurperiode
- 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de Camper voor dezelfde periode of een deel ervan te
verhuren. Als dat lukt, wordt de annulerings-som naar evenredigheid verminderd, onder aftrek van
€ 50,00 administratiekosten en de noodzakelijk gemaakte extra kosten.
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de
huursom tot gevolg hebben.
Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij het niet nakomen van de
betalingsverplichting door de huurder, heeft de verhuurder het recht de kampeerauto aan een ander te
verhuren, zonder dat daartoe voor de verhuurder de verplichting ontstaat, reeds ontvangen gelden te
restitueren. Indien gewenst kunt u een Borg /Eigen Risico verzekering een Annulering en/of Reis-verzekering afsluiten.
Dit kan o.a. eenvoudig via onderstaande link’s.


5. Pech en of defecten onderweg.
De kampeerauto wordt in goede staat en onderhoud aan u afgeleverd. Desondanks kunnen er zich
tijdens de reis technische of mechanisch defecten voordoen of ontstaan. De verhuurder kan hiervoor
nimmer aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden. Lichte schades worden
bij terugkomst door ons hersteld. Reparaties mag u
alleen na overleg met verhuurder laten
uitvoeren. Wij zijn hiervoor dagelijks telefonisch bereikbaar. Motorische defecten dient u bij de
dichtstbijzijnde erkende dealer te laten herstellen. Reparatiekosten worden u pas dan en na het
overleggen van de gespecificeerde nota’s (op naam van campers4rent.nl) met betalingsbewijs van de
vervangen onderdelen terug betaald. Door de huurder op eigen initiatief, “zonder toestemming van de
verhuurder”, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door
de verhuurder vergoed. Verhuurder heeft voor zijn campers voertuig hulp buitenland en (indien
noodzakelijk en beschikbaar) vervangend vervoer verzekerd. Om tijdens pech of calamiteiten de juiste
locatie van het voertuig te kunnen bepalen is deze camper uitgerust met een gps tracker. In geval van
nood moet men altijd meteen contact met de verhuurder opnemen. Niet noodzakelijke kosten en
het
lek rijden van banden en defecte ramen, deuren of luiken zijn altijd volledig voor rekening van
de huurder.
Bij zware schades of defecten waarbij de kampeerauto niet meer berijdbaar is, dient u onmiddellijk de
verhuurder in te lichten. Verhuurder geeft in dergelijke situaties altijd uitsluitsel over de te nemen
stappen, om de kampeerauto weer op de thuisbasis te krijgen.


6. De vrije kilometer.
Het aantal vrije kilometers bedraagt 1.400 km per week (200 Km per dag) .
Daarboven rekenen wij een toeslag van € 0,20 of € 0,25 per gereden kilometer (afhankelijk van het type camper).


7. Onderhoud en Reparatie.
Voor uw vertrek heeft de kampeerauto een inspectie- en onderhoudsbeurt gehad. Huurder is verplicht
om regelmatig, dat wil zeggen ca. elke 500 kilometer, waterpeil, oliepeil en bandenspanning te
controleren. Bij vertrek zijn water (schoon) en gastank volledig gevuld. De brandstoftank is volledig
gevuld. Tijdens het gebruik zijn gas, brandstof, olie en defecte banden voor rekening van de huurder.
Huurder dient de kampeerauto weer in te leveren in dezelfde staat en op dezelfde plaats waar de
kampeerauto hem/haar is geleverd. De vuil watertank en toilet cassette dienen geleegd en schoon te
zijn. U ontvangt van ons een auto die van binnen en van buiten is gereinigd.

Voor Service, Reservering, Administratie en Schoonmaak kosten berekenen wij éénmalig
€ 150 per verhuur. (Dit is voor het vullen van de Schoon-watertank, het gebruik van Gas en
Chemisch toilet Vloeistof, de All-Risk Verzekering, de Administratie, Documentatie ,enz…).
Wel verwachten we de Camper uiteraard in een nette staat retour.
De huurder mag en zal geen veranderingen in de kampeerauto aanbrengen en de kampeerauto niet
aan derden afstaan. Het is ten strengste verboden verdovende middelen die onder de Opiumwet vallen,
in welk land dan ook, te vervoeren in de camper. Huurder is volledig aansprakelijk voor verlies en/of
inbeslagname van het gehuurde en voor schade toegebracht aan de kampeerauto, voor zover de door
de verhuurder afgesloten all-risk verzekering hiervoor geen dekking bied.


Bij het ophalen verkeert de Camper in onderstaande staat:

● Volle Brandstoftank.
● Volle Gasflessen.
● Lege vuil Watertank(s).
● Volle Schoon Watertank.
● Lege + Schone Toilet Cassette.
● Van Binnen & van Buiten Schoon.


Bij het retourneren verwachten wij de Camper in onderstaande staat:

● Volle Brandstoftank
Volle LPG Gastank. (Indien van toepassing, Gasflessen hoeven NIET bijgevuld te worden).
● Lege vuil Watertank(s).
● Volle Schoon Watertank.
● Lege + Schone Toilet Cassette.
● Van Binnen & van Buiten netjes schoon.


Mocht dit niet of onvoldoende het geval zijn, dan is verhuurder gerechtigd om aanvullende kosten
aan de huurder in rekening te brengen en deze te verrekenen met de waarborgsom.
Dit zal dan op de waarborgsom worden ingehouden.
Bij het terugbrengen controleren we deze zaken, maar controleert u zelf ook of u al uw persoonlijke
bezittingen weer heeft meegenomen. Uiteraard controleren we of er geen schades zijn.


8. Waarborgsom.
De huurder zal een waarborgsom betalen van € 1000,- Verhuurder zal deze waarborgsom bij
terug levering van de kampeerauto maximaal
na 6 weken (dit i.v.m. nog mogelijk te ontvangen
verkeersboetes vanuit het buitenland) terugbetalen, onder aftrek van hetgeen huurder aan
verhuurder schuldig is en nadat verhuurder heeft kunnen vaststellen, dat de kampeerauto in goede
staat is en nadat huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. Huurder is verplicht en gaat ermee
akkoord dat alle overige boetes, taxes of tolheffingen die later ontvangen worden ook volledig te
vergoeden.


9. Welke landen mogen worden bezocht?
De kampeerauto is uitsluitend bestemd voor vakantie doeleinden. Alle landen, die op de groene kaart
vermeld staan, behalve landen in Afrika, mogen met de kampeerauto worden bezocht. Met deze
kampeerauto is het niet mogelijk om, zonder overleg vooraf, in of door zeer bergachtig gebied zoals bv,
de Alpen, Dolomieten of Pyreneeën te reizen. Algemeen geld dat hellingen boven de 12 % niet
toegestaan zijn.


10. Vrijwaring verhuurder.
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de
verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan de verhuurder mochten worden
opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittende gepleegde strafbare
feiten. De kampeerauto is uitdrukkelijk alleen bestemd voor recreatief gebruik. Indien hierop in
enigerlei wijze wordt afgeweken, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten, boetes en/of in het uiterste
geval inbeslagname van het voertuig, voor rekening en risico van de huurder.


11. Huisdieren en roken.
Het meenemen van huisdieren is onder bepaalde voorwaarden en met toestemming door de verhuurder toegestaan.
Een van de voorwaarden is, dat de Camper dan zelf grondig schoongemaakt moet worden.
Het is niet toegestaan in de camper te roken.
Mocht dit alles wel 
geschieden, dan zullen alle hieruit voortvloeiende kosten aan de verhuurder in rekening gebracht worden.


12. Toebehoren.
De kampeerauto is standaard uitgerust met een aantal accessoires, welke vermeld staan op een
bijgevoegde controle c.q. inventarislijst. De kosten van ontbrekende of kapotte uitrustingsgoederen
worden bij de huurder ingehouden op de waarborgsom. Bij de reisbescheiden dient u aan te treffen:
kentekenbewijs, groene kaart en een Europese schadeformulier.


13. Instructies.
Voor uw vertrek krijgt u van ons een gedetailleerde instructies over het juiste gebruik van de
kampeerauto en de werking van de toebehoren. Door te vertrekken geeft de huurder te kennen de
kampeerauto in de juiste staat in ontvangst te hebben genomen en zich voldoende op de hoogte te
hebben gesteld van het juiste gebruik ervan.


14. Contact met ons.
indien u tijdens uw reis vragen heeft of met problemen kampt zijn we dag en nacht bereikbaar op
dit telefoonnummer: +316-54317176


15. Overeenkomst.
Tussen huurder en verhuurder ontstaat pas dan een rechtsgeldige overeenkomst, nadat huurder een
door verhuurder getekende huurovereenkomst heeft gekregen c.q. een mondelinge bevestiging heeft
gekregen indien de tijdsduur voor een schriftelijke onvoldoende is.